โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง 32279 )

ชื่อโครงงาน  ปู่คำบอน

จัดทำโดย

นางสาวสมฤทัย  อ่อนบ้านแดง

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์คเชนทร์  กองพิลา

คำถามโครงงาน

ปู่คำบอนมีความเป็นมาอย่างไร

ชาวบ้านมีความเชื่อความศรัทธาต่อปู่คำบอนอย่างไร

มีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับปู่คำบอนหรือไม่อย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของปู่คำบอน

เพื่อศึกษาประเพณีที่เกี่ยวข้องกับปู่คำบอนว่ามีความเชื่อเเละพิธีกรรมอย่างไร

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับปู่คำบอนให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักกับปู่คำบอนมากขึ้น

โฆษณา